Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Ochrona Państwa prywatności w toku przetwarzania danych oraz bezpieczeństwo informacji  jest dla nas bardzo ważną sprawą, stąd też są częścią polityki naszej firmy. Należytej ochrony danych osobowych użytkowników wymagamy również od naszych partnerów biznesowych i usługodawców, z którymi współpracujemy.

Administrator danych:

Administratorem danych jest MEDIMED – TARAJKO MARCIN, Ostrów - Kolonia 15, 22-120 Wojsławice, NIP: 563-226-88-86, REGON: 060454450.

Dane kontaktowe:

Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@dobrenawozy.pl, pod numerem telefonu 508-852-891 lub pisemnie pod adresem: Ostrów - Kolonia 15, 22-120 Wojsławice.

Cel przetwarzania danych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

- zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży, usług (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

- udzielenia odpowiedzi na przedstawione zapytanie – podstawą prawną przetwarzania jest w takim przypadku zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

- w celach związanych z wykonaniem zawartych umów z kontrahentem, umów faktoringowych i kredytowych z podmiotami finansowymi, marketingiem towarów i usług, w tym marketingiem bezpośrednim, realizacji umów z dostawcami towarów i usług służących wykonaniu umów z kontrahentem, dochodzeniem roszczeń, wykonania obowiązków prawnych, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. podmiotom finansowym, dostawcom towarów i usług służącym realizacji umowy z kontrahentem, dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Media społecznościowe:

MEDIMED – TARAJKO MARCIN przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile prowadzone w mediach społecznościowych. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem Profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności MEDIMED – TARAJKO MARCIN, prezentowania swoich ofert oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes MEDIMED – TARAJKO MARCIN polegający na promowaniu własnej marki.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza MEDIMED – TARAJKO MARCIN można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@dobrenawozy.pl lub skontaktowanie się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody. Zalecamy skontaktować się z nami poprzez e-mail: biuro@dobrenawozy.pl lub pod numerem telefonu 508-852-891.

Ma Pani/Pan prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Może Pan/Pani również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych przysługuje w szczególności w przypadku zauważenia nieprawidłowości w swoich danych. Wówczas może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, albo gdy Pani/Pan wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez MEDIMED – TARAJKO MARCIN. W przypadku, gdy Pani/Pan zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych lub gdy te dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych:

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Pani/Pana Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Pani/Pana Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnione osoby. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe.

Data utworzenia 24-05-2018

 

 

Polityka Cookies

 

Czym są pliki Cookies?

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane przez serwis internetowy na urządzeniu końcowym użytkownika (komputer, urządzenie przenośne) za pośrednictwem przeglądarki. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania serwisu lub jakiekolwiek inne dane przydatne twórcom do stworzenia lepszego serwisu.

Pliki Cookies używane przez naszą stronę

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies wykorzystywane są również do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Do tworzenia statystyk wykorzystywane jest narzędzie Google Analytics.

Zarządzanie plikami Cookies

Każda przeglądarka w większym lub mniejszym stopniu (np. na urządzeniach przenośnych) oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookies. Zapoznaj się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.

Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w serwisie, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji serwisu.

Data utworzenia 24-05-2018